Зразок сертифiкатуОбразец сертификата

Главная → Оферта

Договір публічної оферти

Публічний договір (оферта) на надання інформаційних послуг в мережі Інтернет

Дана оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) і є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг (далі Договір), розміщений в мережі Інтернет за адресою https://kursor.kiev.ua, і може відправлятися на електронну пошту Учасника на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1 Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Учасником умов цього Договору без будь-яких винятків і / або обмежень, яке є рівносильним висновку двостороннього письмового Договору:

1.1.2 Інтернет - всесвітня інформаційна мережа загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на протоколах, визначених міжнародними стандартами.

1.1.3 Виконавець - ТОВ КУРСОР та особи (суб'єкти підприємницької діяльності), які мають право надавати послуги, передбачені цим Публічним договором (офертою).

1.1.4 Найменування Виконавця вказується в рахунку або інших документах на оплату Послуг, а також на Сайті https://kursor.kiev.ua.

1.1.5 Сайт (сайти проекту) - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.п., пов'язаних між собою і структурованих в межах адреси https://kursor.kiev.ua.

1.1.6 Матеріали сайту - електронні публікації, розміщені на Сайті (програма навчання, друковані та медіа-матеріали).

1.1.7 Курс/Тренінг - цілісна сформована сукупність воркшоп-сесій, електронних версій відеозаписів занять, текстових творів, зображень, пов'язаних між собою і структурованих на певну тему, доступ до яких надається через Сайт або веб-сторінку Сайту для використання Учасником.

1.1.8 Послуги - це надання Виконавцем обмеженого доступу Учаснику до курсу Виконавця шляхом використання безкоштовного програмного забезпечення з кодом, що забезпечує шифровану голосову та відео зв'язок через Інтернет між комп'ютерами.

1.1.9 Учасник - особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору і стає замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Учасником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати послуги Виконавця в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

1.1.10 У цьому Договорі можуть бути використані інші терміни, не визначені в розділі 1 «Терміни та визначення», в такому випадку тлумачення використовуваної термінології відбувається відповідно до тексту цього Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення термінології в тексті Договору, слід керуватися тлумаченням термінів: в першу чергу - в матеріалах, розміщених на сайті https://kursor.kiev.ua; в другу чергу - тлумаченням і визначеннями термінів, сформованим в мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Предметом Договору є надання Виконавцем Учаснику комплексу Послуг за допомогою мережі Інтернет.

2.2 Перелік і вартість послуг публікуються Виконавцем на Сайті https://kursor.kiev.ua.

2.3 Користуючись матеріалами Сайту або пропонованими на Сайті послугами, Учасник приймає всі умови Угоди, розміщеної за адресою https://kursor.kiev.ua.

2.4 Договір укладається між Виконавцем і Учасником у формі договору приєднання.

2.5 Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Учасником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

3. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

3.1 Відправлення Виконавцем цього Договору електронною поштою з адреси в домені kursor.kiev.ua, так само як і розміщення тексту Договору на Сайті, є пропозицією Виконавця укласти цей Договір на зазначених умовах.

3.2. Учасник здійснює Акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якого з наступних дій:

3.2.1. Заповнення Учасником заявки на участь у курсі;

3.2.2. Оплати Учасником Послуг: вчинення першого платежу (часткової або повної оплати Послуг за Договором) з використанням гіперпосилання, наданої Виконавцем або шляхом оплати виставленого рахунку;

3.2.3. Проставлення відповідної відмітки «ознайомився (-лась) з умовами даного договору і приймаю її умови».

3.3. Договір може бути акцептований (прийнятий) будь-якою фізичною або юридичною особою, яка відповідає критеріям відбору та мають зацікавленість в придбанні Послуг, що надаються Виконавцем.

3.4. Після Акцепту цього Договору та оплати Послуг, Учасник має право на отримання Послуг, в обсязі і на умовах цього Договору.

3.5. Учасник має право використовувати інформаційні матеріали, отримані в ході навчання в порядку і на умовах, що містяться в цьому Договорі та інших внутрішніх документах, розміщених на Сайті.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання послуг Виконавця Учасник заповнює на Сайті Заявку на участь у курсі.

4.2. На підтвердження Заявки Виконавець направляє Учаснику рахунок на оплату Послуг на електронну пошту або іншим способом.

4.3. Учасник здійснює оплату Послуг одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів, способом, який вказаний в рахунку на оплату.

4.4. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Учаснику на адресу електронної пошти, вказану при заповненні заявки на участь у курсі, направляється персональна посилання (запис адреси сайту або його частини).

4.5. Персональна посилання дійсне для одного Учасника, який отримав зазначену посилання. Забороняється передача персональної посилання третім особам.

4.6. Після отримання персональної посилання Учасник повинен заповнити реєстраційну форму для доступу до персонального кабінету, вказавши необхідні ідентифікаційні дані.

4.7. Учасник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого персонального (особистого) кабінету, а також всі дії, що відбуваються за допомогою персонального (особистого) кабінету, і зобов'язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки персонального (особистого) кабінету.

4.8. Для отримання Послуги Учасник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.

4.9. Розклад проведення сесій може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації одним, але не обходиться без цієї, з способів: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Учасника або повідомленням.

4.10. Під час участі в сесіях забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, тренера, реклама, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Учасника в сесії без повернення отриманої оплати, в разі порушення ним вищевказаних правил.

4.11. Використання Учасником отриманих інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.

4.12. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку і анулювати доступ Учасника до Тренінгові, в разі встановлення фактів передачі Учасником персональної посилання третім особам, поширення інформації та матеріалів (аудіо, відео і т.д.), отриманих в результаті отримання Послуг, третім особам.

4.13. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника в сесіях, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

4.14. Умови та порядок надання Послуг визначаються цим Договором, а також Угодою, опублікованими на Сайті і правилами тренінгу.

4.15. Сторони домовилися, що Послуги вважаються наданими належним чином безпосередньо в момент їх споживання Учасником:
для сесій - Послуги вважаються наданими безпосередньо в момент закінчення проведення кожної з воркшоп-сесій (незалежно від того, прийняв Учасник в них участь чи ні);
для Послуг доступу до сервісів і інформаційних матеріалів - Послуги вважаються наданими безпосередньо в момент реалізації Виконавцем ресурсу технічної можливості доступу Учасника до інформаційних матеріалів і сервісів.

4.16. Підписання Учасником Акту здачі-прийому наданих послуг для підтвердження факту надання Послуг не потрібно.

5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

5.1. Вартість послуг Послуг публікується на Сайті і фіксується в виставленому рахунку на оплату.

5.2. Вартість Послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Учасник сплачує додатково, при цьому, вартість Послуг визначається як різниця суми здійсненого Учасником платежу і суми утриманої комісії.

5.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.

5.4. Учасник здійснює оплату Послуг на умовах 100% передоплати до початку навчання.

5.5. За домовленістю Сторін Учаснику може бути надано право сплачувати Послуги частинами.

5.6. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Учасника з умовами цього Договору.

5.7. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, які висилаються Учаснику після заповнення Заявки на участь в тренінгу.

5.8. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.9. У разі оплати Послуг частинами і невнесення кожній із частин оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Учаснику у наданні доступу до Тренінгові без повернення сплачених коштів.

5.10. Учасник має право відмовитися від участі в тренінгу з поверненням сплачених грошових коштів виключно на протязі 14 (чотирнадцять) днів після оплати Тренінгу в повному розмірі, за умови, що навчання ще не почалося. Грошові кошти повертаються протягом 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання письмового звернення Учасника, спрямованого на електронну адресу Виконавця

5.11. Повернення сплачених Учасником грошових коштів, в разі розірвання або припинення терміну дії цього Договору або неотримання Учасником частково оплаченого Тренінгу в зв'язку з неповною оплатою, не проводиться. Справжнє умова залишається в силі і діє також після розірвання або припинення Договору.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА

Права участника:

6.1. Учасник має право особисто взяти участь у сесіях, групах і чатах, в установленому порядку.

6.2. Отримати Послуги на умовах цього Договору.

6.3. Отримати від Виконавця інформацію про надані Послуги, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, або надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв'язку.

6.4. Входити в персональний кабінет під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшет і ін.).

6.5. Висновком Договору Учасник надає Виконавцю право:

а) направляти Учаснику повідомлення шляхом E-mail і Viber/SMS-оповіщення;

б) інформувати Учасника про нові продукти, послуги та сервіси, що надаються Виконавцем;

в) направляти повідомлення рекламного та інформаційного характеру, в тому числі про товари і послуги, що надаються третіми особами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

Учасник має право:

6.6. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цим Договором.

6.7. Надати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення заявки на участь в тренінгу. Учасник несе відповідальність за достовірність інформації, такої інформації.

6.8. Самостійно забезпечувати дотримання належних технічних умов для роботи персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою, а також для доступу до мережі Інтернет.

6.9. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Учасник не має права пред'являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Учасник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті.

6.10. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги і т.п. Виконавця, викладені у відповідному занятті.

6.11. Прийняти правила участі у сесіях і правила надання Послуг, дотримуватися програми тренінгу і правил, відвідувати сесії і виконувати практичні завдання Виконавця. Відмова від прийняття зазначених правил, є підставою для дострокового розірвання Договору і припинення надання Послуг (без повернення вартості послуг).

6.12. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця з Учасником в рамках надання Послуг, згідно з цим Договором.

Учаснику забороняється:

6.13. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншотів, фотографування та інших способів зберігання інформації) сесій, що проводяться в рамках надання Послуг за цим Договором.

6.14. Копіювати, поширювати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи сесій, отримані в рамках цього Договору.

6.15. Поширювати матеріали, отримані в рамках зазначеного Договору шляхом розшифровки (переведення аудіо- і відеоматеріалів в текстовий формат) або переведення на інші мови.

6.16. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали в комерційних цілях шляхом переказування або поширення будь-яким способом отриманих від Виконавця знань.

6.17. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

6.18. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

6.19. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами міжнародного права в залежності від території надання Послуг.

6.20. Передавати і / або надавати доступ до Тренінгові будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

6.21. Учасник зобов'язується не використовувати техніки, методики і прийоми навчання Виконавця, які стали йому відомі в процесі отримання Послуг за Договором з метою ведення аналогічної діяльності в сфері консалтингу або навчання протягом трьох років з дати початку тренінгу.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

7.1. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

7.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

7.3. Самостійно визначати і / або змінювати дати проведення сесій.

7.4. Самостійно визначати / змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн-сесіях в рамках тренінгу, функціональні можливості, інтерфейс веб-сторінки Сайту в процесі надання Послуги.

7.5. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, в тому числі тренерів.

7.6. Отримувати від Учасника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі ненадання інформації, неповного або неправильного надання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до надання Учасником такої інформації.

7.7. Проводити анкетування, опитування Учасника, в тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) та відгуки про отримані послугах з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

7.8. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Учасника до Тренінгові, в тому числі відмовити Учаснику в участі в воркшоп-сесіях, Facebook-групі, чатах, без повернення сплачених коштів в наступних випадках:

7.8.1. Надання Учасником недостовірної інформації.

7.8.2. Недотримання Учасником термінів і порядку оплати, в разі здійснення оплати в порядку, передбаченому п. 5.5. Договору.

7.8.3. Порушення Учасником п.п. 6.13-6.20 цього Договору.

7.8.4. Порушення Учасником правил участі в сесії.

7.8.5. Невиконання Учасником домашніх завдань в рамках програми тренінгу.

7.8.6. Порушення Учасником норм громадського порядку, а також у випадках, прямо встановлених чинним законодавством України.

7.19. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Учасника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Учаснику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.

7.10. В односторонньому порядку вносити зміни в умови Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов'язується:

7.11. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

7.12. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Учасника при виконанні умов цього Договору.

7.13. Надавати Учаснику інформацію про надані Послуги, умови їх надання.

7.14. Інформувати Учасника про зміну порядку надання Послуг (датах, розкладі трансляцій) шляхом розміщення такої інформації одним, але не обходиться без цієї, з способів: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Учасника, Skype.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України і положень Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

- неможливість надання Послуг з причин від нього незалежних, включаючи форс-мажор;

- за часткові переривання надання Послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності технічних засобів Виконавця (за умови попереднього повідомлення Учасника);

- втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;

- будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

8.3. У разі якщо з якої-небудь причини Виконавець не почне надавати Послуги або Послуги будуть надані з порушенням термінів, відповідальність Виконавця за допущене порушення Договору обмежується виключно:

- продовженням терміну надання Послуг;

- наданням послуг в нові терміни до повного виконання Виконавцем зобов'язань за Договором, без збільшення вартості Послуг.

8.4. Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором по будь-яким позовом або претензії обмежується сумою платежу, сплаченого Учасником згідно з цим Договором.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за не отримання Учасником послуг за цим Договором, у разі:

8.5.1. Надання Учасником недостовірної інформації при виконанні умов Договору, в тому числі, але не обходиться без цієї, контактної інформації (e-mail, Skype), а також ненадання інформації в разі зміни інформації, наданої раніше;

8.5.2. Учасник не може отримати Послуги з технічних причин, незалежних від Виконавця, зокрема, при відсутності у Учасника доступу до мережі Інтернет в результаті дій операторів зв'язку, провайдерів, неналежної оплати такого доступу, впливу комп'ютерних вірусів і / або інших шкідливих програм, в зв'язку з відсутністю у нього необхідних програмно-апаратних засобів.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування або служб, що надають доступ Учаснику до Послуг, що надаються Виконавцем.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за дії Учасника, в результаті яких було завдано шкоди іншим Учасникам послуг Виконавця, як і не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Учаснику внаслідок дій інших Учасників послуг.

8.8. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника та / або його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням і / або негативна суб'єктивна оцінка не є підставою вважати Послуги наданими неякісно, або не в узгодженому обсязі.

8.9. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Учасника.

8.10. Учасник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.

8.11. Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на основі врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Учасника та Виконавця.

8.12. У разі, якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ І ПОСВІДЧЕННЯ СТОРІН

9.1. Учасник, приймаючи умови даного Договору, приймає на себе ризик неотримання прибутки і ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь, навичок, отриманих Учасником в ході надання Послуг.

9.2. Виконавець, гарантуючи якість наданих Послуг, не надає гарантій на безперебійність, безпеку, безпомилковість і точну відповідність Послуг очікуванням Учасника до змісту Послуг та отриманих їм результатів.

9.3. Гарантуючи успішність застосування набутих знань, умінь, навичок, а також отримання Учасником Послуги певний прибуток (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному, або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Сторони, але також за прямі і непрямі збитки Учасника, оскільки успішність використання Учасником отриманих знань, умінь і навичок, залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямований енности, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Учасника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома Сторонами.

9.4. Виконавець не здійснює освітню, викладацьку або педагогічну діяльність і не надає освітні послуги, надаються інформаційно-консультаційні послуги на тему "Ведення обліку у фізичних осіб-підприємців"

9.5. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Учасник гарантує, що вказав повні, достовірні і актуальні дані, в тому числі персональні дані, при заповненні Заявки на участь в Програмі, введення будь-яких реєстраційних даних і здійсненні оплати і не використовує дані інших осіб (в тому числі персональні дані).

9.6. Учасник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які завадили б ділової репутації Виконавця та / або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами з Виконавцем, або такі, що суперечать законодавству України, міжнародним нормам і звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання Послуг і в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця.

9.7. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору.

9.8. У разі порушення Учасником п.п. 4.10, 4.12, 5.9, 6.13-6.20 Договору, кошти, сплачені Учасником Виконавцю, не повертаються.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Учасник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов'язаним з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Учасників.

10.3. Учасник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Учасника для передачі персональних даних Учасника будь-якій особі, пов'язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.4. Вся інформація, яка стала відома Учаснику у зв'язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (в тому числі паролі доступу до програми), є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.

10.5. Учасник зобов'язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення і / або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

11. ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Інформаційні та навчальні матеріали, а також техніки, методики і прийоми навчання, які стали відомі Учаснику в процесі надання Послуг, є об'єктом інтелектуальної власності. Всі майнові права на інформаційні та навчальні матеріали належать Виконавцю (або його партнерам).

11.2.Учасник має право на свій розсуд використовувати отримані інформаційні матеріали, їх використання обмежене зобов'язанням Учасника не продавати, і не поступатися, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей матеріали, надані в процесі надання Послуг. Учасник має право в будь-який час відмовитися від використання наданих матеріалів.

11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни будь-яких матеріалів, отриманих від Виконавця, без попередньої письмової згоди Виконавця.

12. Угода про електронний документообіг

12.1. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі (заявок, повідомлень, рахунків, угод, листів та ін.), Які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що документ походить від сторони Договору.

12.2. Сторони дійшли згоди керуватися умовами про електронний документообіг та електронний взаємодії, викладеними нижче:

12.2.1. Заявки, повідомлення, рахунки складаються в письмовому вигляді у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях.

12.2.2. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи. Підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу).

12.2.3. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, висловлює щире волевиявлення сторони і намір зробити висновок, змінити або припинити Договір - відповідно до значення того чи іншого дії, визначеного Договором.

12.2.4. Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, зазначеною Учасником або Виконавцем в цьому Договорі в якості контактної адреси.

12.3. Кожна із Сторін має забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти та недоступність їх третім особам.

12.4. В якості первинних облікових документів, які є підставою для розрахунків, приймаються рахунки та інші документи, складені в електронній формі.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення, передбаченого в Розділі 3 Договору, і діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

13.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

13.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.4. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав і обов'язків кожної сторони, що випливають або пов'язаних з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються в Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам і волі Сторін.

13.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

13.6. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього Договору застосовується право України.

13.7. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.